ALGEMENE VOORWAARDEN
 
Deze Algemene Voorwaarden vormen, samen met de Opdrachtbrief, de volledige overeenkomst tussen de partijen (“de Overeenkomst”).
Alle termen gebruikt in de Opdrachtbrief hebben dezelfde betekenis als in deze Algemene Voorwaarden en omgekeerd. In geval van afwijking tussen de Opdrachtbrief en deze Algemene Voorwaarden, zullen laatstgenoemden voorrang hebben, tenzij zij werden gewijzigd door de Opdrachtbrief met specifieke verwijzing naar de relevante clausule van de Algemene Voorwaarden.
Met “wij” (of “ons”) wordt bedoeld het bedrijfsrevisorenkantoor vermeld op de opdrachtbrief waarvan deze Algemene Voorwaarden in bijlage worden opgenomen, met name “Ballet & C° BV”, “Ignace Vander Stichele en Co BV” en/of “Luk Ostyn BV” en de verwijzingen ernaar in deze Algemene Voorwaarden zullen dienovereenkomstig geïnterpreteerd dienen te worden. Verwijzingen in deze Algemene Voorwaarden naar "de Cliënt" hebben betrekking op elke andere partij dan wij bij de Overeenkomst.
Verwijzingen in deze Algemene Voorwaarden naar de "Wet" betreffen de Wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren.
 
Artikel 1 – Toepassingsgebied van de Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die wij leveren, zoals bepaald in de Opdrachtbrief (“de Diensten”), met verwijzing naar één van de volgende categorieën:
 1. Certificeringsopdrachten, zijnde opdrachten die ons worden toevertrouwd overeenkomstig of krachtens een wet of gelijkaardige regelgeving, in het kader waarvan wij controleprocedures toepassen, met inbegrip van een beoordeling van financiële informatie. Deze Certificeringsopdrachten omvatten, zonder daartoe te zijn beperkt, de opdrachten die ons worden toevertrouwd in onze hoedanigheid van commissaris, hetzij in het kader van een natuurlijke uitbreiding van onze functie van commissaris, hetzij overeenkomstig professionele gebruiken, hetzij op grond van de verwijzing gemaakt naar de functie van “auditor” in een buitenlands rechtssysteem. Ze omvatten met name opdrachten die ons worden toevertrouwd op basis van de kennis die wij hebben verworven over een specifieke entiteit in het kader van een dergelijke functie, zoals de uitgifte van verslagen over een consolidatiebundel, de uitgifte van comfort letters, verslagen over pro forma of gebudgetteerde financiële informatie, alsook de verslagen over tussentijdse financiële informatie. De opdrachten bedoeld in artikel 24 van de Wet zijn Certificeringsopdrachten in de zin van deze Algemene Voorwaarden. 
1.2.  Andere Opdrachten, zijnde opdrachten anders dan deze die in punt 1.1 hierboven zijn omschreven als Certificeringsopdrachten, met inbegrip van de controle- of beoordelingsopdrachten betreffende financiële informatie, die op contractuele basis worden toegekend buiten iedere wettelijke of regelgevende verplichting, alsook buiten onze hoedanigheid van commissaris. Wanneer de Andere Opdrachten er niet toe strekken om financiële informatie te certificeren, zullen deze worden uitgevoerd op basis van de informatie en de verklaringen die door de Cliënt worden verstrekt en waarvan wij de juistheid niet zullen nagaan, tenzij zulks door de toepasselijke beroepsnormen zou worden opgelegd of in de Opdrachtbrief zou worden voorzien.
 
Artikel 2 – Beperkingen van onze verplichtingen
 1.  Wij hebben geen enkele verplichting:
 1. om ervoor te zorgen dat de Diensten werden verleend in overeenstemming met de wetten van een vreemd rechtsgebied; of
 2. om te melden dat gedurende de periode waarop de Overeenkomst betrekking heeft, de Cliënt niet aan alle op hem toepasselijke wettelijke of regelgevende vereisten heeft voldaan, onder meer inzake burgerlijk, vennootschaps-, handels-, fiscaal, sociaal, en mededingingsrecht, tenzij het Belgisch recht er ons uitdrukkelijk toe verplicht om over de naleving daarvan verslag uit te brengen; of
 3. om te bewerkstelligen dat de Cliënt, gedurende de periode waarop de Overeenkomst betrekking heeft, ten volle voordeel heeft gehaald uit enige investeringshulp, subsidies, toelagen allerhande of alle andere voordelen of opportuniteiten, geboden door om het even welke wet of regelgeving.
 1. Wij hebben geen verplichting om de Cliënt op de hoogte te brengen van wijzigingen in de wet- of regelgeving, noch om de Cliënt in te lichten over mogelijke gevolgen van dergelijke wijzigingen voor de Cliënt.
 2. Wij zullen, bij de verlening van de Diensten, niet worden geacht om kennis te hebben van informatie uit andere opdrachten, behalve voor zover bepaald in de Opdrachtbrief.
 3. Behoudens andersluidende wetsbepaling of beroepsregels dragen wij geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de impact op ons verslag van gebeurtenissen die zich na de datum van uitgifte van ons verslag voordoen, en wij zullen geen enkele verantwoordelijkheid hebben om dat verslag aan te passen.
 
Artikel 3 – Bindend karakter
3.1.               Wij zullen enkel gebonden zijn door de definitieve versie van onze verslagen, adviezen en conclusies voorgelegd aan de Cliënt in geschreven vorm, ondertekend door een hiertoe naar behoren gemachtigd persoon.
3.2.               De ontwerpdocumenten, zowel in elektronische als in geschreven vorm, en de mondelinge adviezen, vormen niet onze definitieve verslagen, conclusies of adviezen. Wij dragen enkel verantwoordelijkheid voor de inhoud of het gebruik van dergelijke ontwerpen of mondelinge adviezen indien hun inhoud nadien in een definitief, ondertekend verslag of brief is bevestigd.
 
 
Artikel 4 – Intellectuele eigendomsrechten
Wij behouden een copyright en alle andere intellectuele eigendomsrechten, op alles wat wij ontwikkelen, vóór of tijdens onze opdracht, inclusief op onze systemen, methodologie, software en onze knowhow. Wij zullen ook alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten behouden met betrekking tot al onze verslagen, deliverables, schriftelijke adviezen, werkdocumenten, dossiers en andere documenten, die door ons aan de Cliënt werden bezorgd in het kader van de uit te voeren opdrachten, inclusief documenten en bestanden in elektronische vorm.
 
Artikel 5 – Bewaring van werkdocumenten
Onze werkdocumenten blijven onze eigendom gedurende de werkzaamheden. Bij de beëindiging van de Diensten, zullen wij alle daarmee verband houdende documenten en dossiers bewaren gedurende de door de wet voorziene periode voor het soort van Diensten die het voorwerp vormen van de Opdrachtbrief. Na verloop van deze termijn zullen wij ze, behoudens andersluidende en afzonderlijk schriftelijke overeenkomst, mogen vernietigen zonder de Cliënt daarvan op voorhand te moeten verwittigen.
 
Artikel 6 – Informatieverplichtingen van de Cliënt
 1. In de mate dat onze Diensten afhankelijk zijn van de informatie en de uitleg die door de Cliënt of voor rekening van de Cliënt moeten worden gegeven, moet de Cliënt ervoor zorgen dat deze informatie en uitleg tijdig worden gegeven en volledig, accuraat en niet-misleidend zijn. Indien de informatie of uitleg op hypothesen zijn gebaseerd, zal de Cliënt ons er relevante details van bezorgen. De Cliënt is ervoor verantwoordelijk om ons onmiddellijk te informeren over elke wijziging met betrekking tot de verstrekte informatie of verklaringen, van zodra het niet langer mogelijk is erop voort te gaan of van zodra de vroegere aan ons voorgelegde hypothesen niet langer verantwoord zijn.
 2. Wanneer de Cliënt informatie of documentatie van derde partijen gebruikt of aan ons verstrekt, zal de Cliënt ervoor zorgen dat hij van deze derde partijen de nodige toelatingen verkrijgt die ons in staat moeten stellen de Diensten te verlenen. De Cliënt is verantwoordelijk voor de relaties met deze derde partijen, voor de kwaliteit van hun bijdrage en werkzaamheden, alsmede voor de betaling van hun honoraria. Behoudens andersluidende bepalingen van de wet, de beroepsregels of de Opdrachtbrief, zullen wij niet nagaan of de door deze derde partijen verstrekte informatie of documentatie accuraat is.
 3. In het geval dat de Cliënt zou nalaten om ons de relevante informatie en uitleg te geven die nodig zijn voor een goede uitvoering van onze opdracht, zou dit tot de onmogelijkheid kunnen leiden om de Diensten te verlenen of te finaliseren, of zou dit kunnen leiden tot het formuleren van een voorbehoud in om het even welk verslag, dat wij krachtens de Overeenkomst moeten uitbrengen. In laatste instantie hebben wij, behoudens andersluidende wetsbepaling of beroepsregels, het recht om zonder voorafgaande kennisgeving de levering van Diensten te staken, of om de Overeenkomst te verbreken of op te schorten met onmiddellijke ingang, overeenkomstig artikel 12 hieronder. In dat geval, worden onze rechten volgens artikel 13.4 hieronder bepaald.
 
Artikel 7 – Honoraria en facturatie
 1. Onze honoraria worden berekend op basis van de tijd besteed door onze vennoten, bestuurders, bedienden en lasthebbers of op forfaitaire basis, in functie van de vereiste niveaus van bekwaamheid en verantwoordelijkheid. Onze honoraria houden rekening met diverse factoren met inbegrip, bij wijze van voorbeeld, van:
 • de resultaten van ons voorlopig nazicht van de boekhoudkundige stukken en verklaringen van de Cliënt, alsook van de publiek beschikbare informatie;
 • de mate waarin wij voorzien om ons te baseren op de door de Cliënt verstrekte informatie en uitleg;
 • het niveau van bijstand die van de Cliënt wordt verwacht, met inbegrip van de kwaliteit en de tijdige communicatie van de documenten en van andere informatie die ons moeten worden verstrekt, alsook de beschikbaarheid en de medewerking van de directie, van het boekhoudkundig personeel en, indien nodig, van het operationeel personeel.
Indien de omstandigheden van de opdracht verschillend zouden zijn van de aan de begroting van onze honoraria onderliggende veronderstellingen, of indien er zich andere feiten voordoen waarover wij geen controle hebben, zodat bijkomende prestaties vereist zijn die verder reiken dan de prestaties op dewelke wij onze honoraria hebben gebaseerd, kunnen wij onze honoraria dienovereenkomstig, zelfs forfaitair, aanpassen, in voorkomend geval met naleving van de procedure die op dwingende wijze door de van toepassing zijnde wetgeving is voorzien. Bovendien zullen de deadlines van de opdracht in dit geval kunnen worden herzien.
 1. In het kader van onze diensten is het Belgisch recht inzake het beroepsgeheim van toepassing op het voorleggen van onze documenten en op het getuigenverhoor van ons personeel. Indien echter de Cliënt ons vraagt of machtigt, voor zover wettelijk toegestaan, of indien wij wettelijk verplicht zijn om documenten voor te leggen of om verhoord te worden als getuigen, zullen onze prestaties en kosten, alsook de honoraria en kosten van onze raadslieden, gemaakt om aan dergelijke verzoeken te voldoen, worden gedragen door de Cliënt, voor zover wij geen partij zijn in de procedure in het kader waarvan om informatie wordt verzocht.
 2. Alle rechtstreekse bij derden specifiek gecontracteerde kosten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze Diensten, zijn niet begrepen in de honoraria en zullen bijkomend aan onze honoraria worden gefactureerd, met inbegrip van de veranderlijke bijdragen op de omzet (per mandaat inbegrepen) die wij aan het Instituut van de Bedrijfsrevisoren verschuldigd zijn. Op verzoek van de Cliënt zullen wij bewijsstukken van voor zijn rekening gemaakte kosten voorleggen.
 3. Onze honoraria en kosten zullen op regelmatige basis worden gefactureerd, in overeenstemming met de in de Opdrachtbrief vastgestelde tijdsbesteding. Bij gebrek aan dergelijke tijdsbesteding, zullen de honoraria bij de beëindiging van de opdracht worden gefactureerd. Facturen zijn bij ontvangst contant betaalbaar door de Cliënt.
 4. Honoraria en kosten worden berekend exclusief belastingen en heffingen. De Cliënt zal BTW betalen alsook alle andere belastingen en heffingen waartoe de Cliënt wettelijk is gehouden.
 5. Indien de Cliënt een factuur, geheel of deels, betwist, zal hij ons dit schriftelijk ter kennis brengen binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst van de factuur. In geen geval zal de Cliënt de betaling van een onbetwist bedrag van de factuur inhouden.
 6. Wanneer de Cliënt weigert om onbetwiste bedragen te betalen, kunnen wij beslissen om de Overeenkomst te verbreken of op te schorten met inachtneming van de voorwaarden die hieronder in de artikelen 12 en 13.4 zijn bepaald.
 
Artikel 8 – Beroepsgeheim en Vertrouwelijkheid
De Cliënt erkent dat wij, als bedrijfsrevisoren ingeschreven in het openbaar register van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, gehouden zijn aan het beroepsgeheim dat ons, onder voorbehoud van zeer beperkte uitzonderingen, verbiedt om informatie omtrent de Cliënt, die wij verkrijgen ten gevolge van het verlenen van onze Diensten, te verspreiden.
 
Artikel 9 – Persoonsgegevens
 1. Persoonsgegevens – De partijen zullen de van toepassing zijnde Wetgeving met betrekking tot de gegevensbescherming naleven voor elk met ons gedeeld Persoonsgegeven.
 2.  Privacy beleid – Dergelijke Persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met ons Privacybeleid (op onze website).
 3.  Gebruik van de persoonsgegevens als Verwerkingsverantwoordelijke – Wij verwerken de persoonsgegevens betreffende uzelf, alsook deze betreffende uw cliënten, leveranciers, personeelsleden, medewerkers, bestuurders of andere betrokken personen, waarbij wij het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststellen, met inachtneming van de bepalingen van ons Privacybeleid en van de tussen de partijen overeengekomen Opdrachtbrief.
 4. Gebruik van de Persoonsgegevens als Verwerker – Wanneer wij handelen als Verwerker voor de Cliënt (die op zijn beurt handelt als Verwerkingsverantwoordelijke), zullen wij de Persoonsgegevens verwerken voor rekening van en volgende de instructies van de Cliënt, met inachtneming van de bepalingen van ons Privacybeleid, van de met de Cliënt overeengekomen verwerkingsovereenkomst en, in voorkomend geval, van de Opdrachtbrief.
 5. Gegevensoverdracht – In de mate waarin nodig, wordt overeengekomen dat wanneer de Cliënt Persoonsgegevens aan ons overdraagt, hij bevestigt dat (i) de overdracht een rechtmatige grondslag heeft en dat (ii) de aan ons verstrekte Persoonsgegevens verwerkt zijn overeenkomstig de van toepassing zijnde Wetgeving met betrekking tot de gegevensbescherming.
 
Artikel 10 – Antiwitwasbepalingen
Krachtens de nationale en Europese wetgeving ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, zijn wij ertoe gehouden onze cliënten en, in voorkomend geval, hun lasthebber(s) en de uiteindelijke begunstigden van de cliënten en/of van de lasthebbers, te identificeren. Bijgevolg zullen wij hiertoe aan de Cliënt bepaalde informatie en documenten vragen en bijhouden en/of geschikte databanken hiervoor raadplegen. De Cliënt verbindt zich ertoe ons de gevraagde informatie te verstrekken en ons tijdig op de hoogte te brengen van elke wijziging met betrekking tot die informatie en documenten. Indien ons verzoek niet met bevredigende informatie en documenten binnen een redelijke termijn wordt beantwoord, zouden er omstandigheden kunnen zijn waarin wij niet in staat zouden zijn om onze Diensten te verlenen of om ze voort te zetten.
 
Artikel 11 – Anticorruptie
11.1. De partijen verbinden zich ertoe om alle relevante wetten en regelgevingen na te leven die daden van corruptie en verwante criminele of delictuele daden verbieden, verhinderen en strafbaar stellen, in al hun verrichtingen en relaties, ongeacht of ze verband houden met deze Overeenkomst en de Diensten verleend in het kader van deze Overeenkomst of anderszins, ongeacht in welke vorm de daden zich voordoen en in welke mate ook.
11.2. De partijen zullen de onder artikel 11.1 bedoelde verplichtingen overdragen op hun werknemers en bestuurders, en zullen ervoor instaan dat derde partijen betrokken bij de uitvoering van deze Overeenkomst of bij de uitvoering van een project dat deel uitmaakt van deze Overeenkomst, contractueel gebonden zijn door de onder artikel 11.1 bedoelde verplichtingen.
 
Artikel 12 – Duur, Ontbinding, Opschorting
 1.  Duur: de datum van inwerkingtreding en de duur van de Overeenkomst worden in de Opdrachtbrief bepaald en, in voorkomend geval, overeenkomstig de wet en de beroepsregels.
 2. Ontbinding en Opschorting: de partijen kunnen beslissen om de Overeenkomst te ontbinden of op te schorten in de volgende omstandigheden en, met betrekking tot Certificeringsopdrachten, in de mate waarin zulks toegelaten wordt door de wet of de beroepsregels: 
 1. Bij onderlinge toestemming.
 2. Ontbinding wegens contractbreuk: elke partij kan de Overeenkomst, met een schriftelijke kennisgeving en met onmiddellijke ingang, ontbinden, indien een andere partij een wezenlijke inbreuk pleegt op enige bepaling van de Overeenkomst, die onherstelbaar is of die, indien ze herstelbaar is, niet is hersteld binnen de 30 dagen na een schriftelijk verzoek in die zin (of, indien het niet haalbaar is om de inbreuk binnen die termijn te herstellen, indien er binnen de 30 dagen geen redelijke stappen zijn gezet om de contractbreuk  te herstellen).
 3. Ontbinding wegens insolventie: elke partij kan de Overeenkomst, met een schriftelijke kennisgeving en met onmiddellijke ingang, ontbinden, indien een andere partij niet in staat is om haar schulden te betalen of een voorlopige of gerechtelijke bewindvoerder of vereffenaar (of in elk voornoemd geval, het equivalent daarvan in een ander rechtsgebied) heeft aangewezen gekregen of een vergadering van schuldeisers samenroept of, voor welk reden ook, zijn activiteiten stopzet of indien, volgens de redelijke mening van de partij die de Overeenkomst wenst te ontbinden, enige gebeurtenis van die aard waarschijnlijk lijkt.
 4. Ontbinding wegens normatieve redenen: we kunnen te allen tijde de Overeenkomst, met een schriftelijke kennisgeving en met onmiddellijke ingang, ontbinden, indien we redelijkerwijs van oordeel zijn dat de uitvoering van de Overeenkomst, of enig deel daarvan, tot gevolg heeft of tot gevolg zou kunnen hebben dat wij, of enige entiteit binnen ons netwerk, een wettelijke, reglementaire of deontologische norm of een vereiste inzake onafhankelijkheid, in om het even welk rechtsgebied, schenden. Onverminderd het voorgaande, kunnen wij de Overeenkomst hetzij opschorten, hetzij trachten een wijziging overeen te komen om dergelijke schending van de Overeenkomst te vermijden.
 5. Opschorting: elke partij kan de Overeenkomst opschorten mits schriftelijke kennisgeving aan de andere partij (i) wanneer er met betrekking tot enige andere partij bij de Overeenkomst redenen bestaan die, volgens de redelijke mening van de partij die de Overeenkomst wenst op te schorten, een wezenlijke en ongunstige invloed heeft,  hetzij op de basisregels waarop de Overeenkomst werd gesloten, hetzij op de uitvoering van de verbintenissen van de partij die de Overeenkomst wenst op te schorten; of (ii) wanneer de partij die de Overeenkomst wenst op te schorten redelijkerwijs van oordeel is dat de uitvoering van de Overeenkomst, of enig deel daarvan, tot gevolg heeft of tot gevolg zou kunnen hebben dat een partij, of enig hiermee verbonden entiteit, een wettelijke, regelgevende of deontologische bepaling of een vereiste inzake onafhankelijkheid, in om het even welk rechtsgebied, schendt.
Indien wij, na de opschorting van de Overeenkomst, overeenkomen om de verlening van de Diensten te hervatten, zullen de partijen voorafgaandelijk een overeenkomst bereiken over de eventuele wijzigingen van de Overeenkomst, die ten gevolge van de opschorting van de Overeenkomst nodig kunnen zijn, met inbegrip van de honoraria, de kosten en de uitvoeringstermijnen.
Indien een periode van opschorting 30 dagen overtreft, kan elke partij de Overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden, met een schriftelijke kennisgeving aan de andere partijen.
 
Artikel 13 – Schadevergoeding in geval van Ontbinding
Behoudens andersluidende wetsbepaling of beroepsregels zullen de volgende bepalingen van toepassing zijn wanneer de Overeenkomst wordt verbroken vooraleer wij in staat zijn om de verlening van de Diensten te voltooien:
 1. Indien de ontbinding gebeurt op initiatief van de Cliënt op basis van redenen waarvoor wij niet aansprakelijk zijn, blijven wij gerechtigd op het volledig bedrag van de overeengekomen honoraria, zonder afbreuk te doen aan ons recht om schadevergoeding te vorderen van de Cliënt voor elk geleden verlies. Dergelijke schadevergoeding kan enkel worden gevorderd wanneer de ontbinding ontijdig of onrechtmatig gebeurde.
 2. Indien de ontbinding van de Overeenkomst gebeurt op initiatief van de Cliënt op basis van redenen waarvoor wij aansprakelijk zijn, blijven wij gerechtigd op het deel van de honoraria dat overeenstemt met het deel van de Diensten dat tot op de datum van ontbinding is geleverd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de Cliënt om schadevergoeding van ons te vorderen, in overeenstemming met de bepalingen en binnen de grenzen van artikel 14 hieronder vermeld.
 3. Indien de ontbinding van de Overeenkomst gebeurt op ons initiatief zonder redenen waarvoor de Cliënt aansprakelijk is, blijven wij gerechtigd op het deel van de honoraria dat overeenstemt met het deel van de Diensten dat tot op de datum van ontbinding is geleverd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de Cliënt om schadevergoeding van ons te vorderen, in overeenstemming met de bepalingen en binnen de grenzen van artikel 14 hieronder vermeld. Dergelijke schadevergoeding kan enkel worden gevorderd wanneer de ontbinding ontijdig of onrechtmatig gebeurde.
 4. Indien de ontbinding gebeurt op ons initiatief op basis van redenen waarvoor de Cliënt aansprakelijk is, blijven wij gerechtigd op het volledig bedrag van de overeengekomen honoraria, zonder afbreuk te doen aan ons recht om schadevergoeding te vorderen van de Cliënt voor elk geleden verlies.
 
Artikel 14 – Beperking van aansprakelijkheid
 1. Wij zullen de Diensten verlenen met de gepaste zorgvuldigheid en in overeenstemming met de toepasselijke beroepsregels en wetsbepalingen. Behoudens indien anders bepaald in de wet of beroepsregels, houden de Diensten die wij overeenkomen te verlenen, een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis in.
 2. Onze aansprakelijkheid ten aanzien van de Cliënt, voor schade met betrekking tot de Overeenkomst, wordt als volgt beperkt, zelfs wanneer de Cliënt meerdere partijen vertegenwoordigt:
 1. Onze totale aansprakelijkheid voor alle Certificeringsopdrachten, zoals hierboven gedefinieerd in artikel 1.1 van deze Overeenkomst, is beperkt tot het bedrag bepaald in artikel 24 van de Wet.
 2. Onze totale (contractuele, buitencontractuele of andere) aansprakelijkheid voor alle Andere Opdrachten verricht krachtens deze Overeenkomst, is beperkt tot 5 keer de voor deze Andere Opdrachten betaalde honoraria met een maximum van 25.000 EUR.
 3. De beperkingen onder de voorgaande punten a) en b) zijn enkel niet van toepassing wanneer onze aansprakelijkheid het gevolg is van een persoonlijke opzettelijke fout of een persoonlijk bedrog. Bijgevolg zijn deze beperkingen uitdrukkelijk van toepassing zijn op elke aansprakelijkheid voortvloeiend uit alle andere fouten waarvoor wij aansprakelijk zijn.
 4. Indien blijkt dat twee of meer schadegevallen voortvloeien uit éénzelfde door ons gepleegde fout, worden zij beschouwd als één enkel aansprakelijkheidsgeval en is onze aansprakelijkheid derhalve beperkt tot het hoogste bedrag van de schadegevallen die van toepassing zijn op de betrokken opdrachten of overeenkomsten.
 5. Behoudens andersluidende dwingende wetsbepaling zullen wij in geen geval aansprakelijk zijn voor schade voortvloeiend uit (a) een verlies van baten, goodwill, handelsopportuniteiten of verwachte besparingen of voordelen, (b) het verlies of de beschadiging van gegevens of (c) uit onrechtstreeks verlies of schade.
 
Artikel 15 – Aansprakelijkheidsstelling
 1.  Behoudens andersluidende wetsbepaling, kan een vordering voortvloeiend uit, of verband houdend met, deze Overeenkomst, enkel rechtsgeldig tegen ons worden ingesteld binnen een termijn van drie jaar vanaf de ons ten laste gelegde handeling of het verzuim.
 2.  Wat de Andere opdrachten, zoals bepaald in artikel 1.2 hierboven betreft, verbindt de Cliënt zich ertoe om ons te vergoeden en ons te vrijwaren tegen enige rechtsvordering op grond van nalatigheid of tegen iedere verkregen gerechtelijke beslissing door een derde partij tot vergoeding van schade in verband met deze Overeenkomst, interesten en kosten (inclusief gerechtskosten), behalve wanneer de beslissing het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van een opzettelijke fout of bedrog van onzentwege.
 3.  Enkel wij zullen aansprakelijk zijn voor de verlening van de Diensten. De Cliënt gaat er bijgevolg mee akkoord om geen vordering voortvloeiend uit, of verband houdend met, deze Overeenkomst, in te stellen, noch op contractuele, noch op buitencontractuele of andere grond, ten laste van één van onze vennoten, bestuurders, bedienden, lasthebbers of entiteiten binnen ons netwerk. De voorgaande uitsluiting is niet van toepassing op enige aansprakelijkheid, die volgens het Belgisch recht niet kan worden uitgesloten.
 
Artikel 16 – Opsporing van fraude, vergissingen en gevallen van niet-naleving van wet- en regelgeving
De Cliënt is als enige verantwoordelijk voor de bescherming van zijn vermogen en voor het voorkomen en opsporen van fraude, vergissingen en gevallen van niet-naleving van wet en regelgeving. Bijgevolg zullen wij in geen geval aansprakelijk zijn voor enige schade die op om het even welke wijze is veroorzaakt door frauduleuze of nalatige handelingen of verzuimen, valse verklaringen of niet-nakomingen vanwege de Cliënt, zijn vertegenwoordigers, bedienden, bestuurders, medecontractanten of lasthebbers, vanwege één van de met hem verbonden entiteiten en haar vertegenwoordigers, bedienden, bestuurders, medecontractanten of lasthebbers, of vanwege enige derde partij. Indien de wettelijke bepalingen, de toepasselijke beroepsregels of de Opdrachtbrief echter zulks vereisen, zullen wij er evenwel naar streven om onze werkzaamheden zodanig te organiseren dat redelijkerwijs kan worden verwacht dat alle significante onjuistheden in de financiële verslagen of boekhoudkundige stukken van de Cliënt (met inbegrip van elke significante onjuistheid ten gevolge van fraude, vergissing of niet-naleving van wet en regelgeving) worden opgespoord, hoewel er niet mag worden uitgegaan van het feit dat in het kader van deze werkzaamheden alle significante onjuistheden of alle mogelijke gevallen van fraude, vergissing of niet-naleving, aan het licht kan worden gebracht.
 
Artikel 17 – Gebruik van onze Verslagen
 1. Behoudens andersluidende wettelijke bepaling:
 1. zijn alle verslagen, memoranda, brieven en andere documenten waarin wij conclusies, adviezen of andere informatie in verband met onze Diensten (hierna aangegeven als de “Resultaten van de Diensten") aan de Cliënt overmaken, uitsluitend bestemd ten voordele van en tot gebruik door de Cliënt en  dit voor het doel omschreven in de Opdrachtbrief. Wij zullen onze werkzaamheden niet organiseren of uitvoeren om een derde partij toe te laten zich erop te baseren of met het oog op enige specifieke transactie, zodat er niet specifiek zal worden ingegaan op elementen die mogelijks voor een derde partij van belang kunnen zijn, en er aangelegenheden kunnen bestaan die door een derde partij anders zouden kunnen worden beoordeeld, in voorkomend geval in verband met een specifieke transactie;
 2. de “Resultaten van de Diensten” mogen niet worden overgemaakt aan enige andere partij of worden gebruikt voor enig ander doel zonder onze voorafgaande, schriftelijke toestemming, die met voorwaarden of beperkingen gepaard kan gaan. De Cliënt verbindt zich ertoe (i) om ons, op de datum van ondertekening van de Opdrachtbrief of zo snel mogelijk daarna, in te lichten over zijn voornemen om de Resultaten van de Diensten voor te leggen aan, of te laten gebruiken door, een derde partij, en (ii) om onze voorafgaande, schriftelijke toestemming hiervoor te vragen;
 1. wij zullen geen enkele zorgvuldigheidsplicht of aansprakelijkheid hebben ten aanzien van enige derde partij die in het bezit zou kunnen komen van de Resultaten van de Diensten. 
  1. De Resultaten van de Diensten vormen niet het enig element waarmee de Cliënt rekening zal houden bij de beslissing om al dan niet verder te gaan met een specifieke actie, hetgeen behoort tot de exclusieve verantwoordelijkheid van de Cliënt.
  2. De Cliënt kan wensen dat ons verslag wordt opgenomen in een openbare offerte die dient te worden ingediend volgens de toepasselijke Belgische regelgeving met betrekking tot de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten, of in elke andere offerte met betrekking tot effecten. De Cliënt aanvaardt dat ons verslag, of een verwijzing naar dit verslag of naar onszelf, niet in een dergelijke offerte zal worden opgenomen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Elke overeenkomst betreffende de verlening van diensten in verband met een dergelijke offerte, inclusief de overeenkomst tot toekenning van dergelijke toestemming, zal een afzonderlijke opdracht inhouden en het voorwerp van een afzonderlijke overeenkomst uitmaken.
  3. Indien de Cliënt overweegt om ons verslag, in gedrukte of elektronische vorm (bijv. op een website), bekend te maken of op te nemen, of om op een andere wijze naar ons te verwijzen in een document dat andere informatie bevat, verbindt de Cliënt zich ertoe (a) om ons het ontwerp van dergelijk document ter lezing voor te leggen, en (b) om onze, schriftelijke toestemming tot opneming van ons verslag te verkrijgen, vóór afronding of verspreiding van het document. Indien het op te nemen verslag, ongeacht de vorm, betrekking heeft op de financiële overzichten, worden laatstgenoemden geheel, met inbegrip van de daarop betrekking hebbende toelichtingen, opgenomen samen met ons verslag. Deze clausule is niet van toepassing op bij wet opgelegde bekendmakingen.
 
Artikel 18 – Wijziging of intrekking van een verslag
 1. In uitzonderlijke omstandigheden kunnen wij beslissen om een verslag te wijzigen of in te trekken, wanneer dit, volgens onze professionele oordeelsvorming, aangewezen lijkt, bijvoorbeeld indien wij kennis krijgen van feiten of omstandigheden, die ons ten tijde van het opstellen van het verslag onbekend waren. Dit recht tot wijziging of intrekking zal ook altijd van toepassing zijn, wanneer naderhand lacunes of onjuistheden in het verslag, die een impact op de inhoud ervan kunnen hebben, worden ontdekt.
 2. In elk geval kunnen wij dit recht tot wijziging of intrekking van een verslag enkel uitoefenen, nadat wij de Cliënt daarvan op de hoogte hebben gebracht. Van zodra het verslag is gewijzigd of ingetrokken, kan het oorspronkelijk verslag niet meer door de Cliënt worden gebruikt. Indien de Cliënt het verslag reeds ten aanzien van derde partijen heeft gebruikt, zal de Cliënt de wijziging of intrekking ervan aan deze partijen meedelen in dezelfde vorm als deze gebruikt voor de verspreiding van het oorspronkelijk verslag.
 3. In geen geval zal dit recht tot wijziging of intrekking van ons verslag worden geïnterpreteerd als een verplichting van onze kant om een verslag te wijzigen of in te trekken.
 
Artikel 19 – Onze vennoten, bestuurders en bedienden ("ons personeel")
 1. Tijdens de duur van de Overeenkomst en gedurende een periode van twaalf maanden volgend op de beëindiging van de Diensten, zal de Cliënt geen enkel lid van ons personeel, waarmee de Cliënt in het kader van de opdracht contact heeft gehad, rechtstreeks of onrechtstreeks weglokken of afwerven (noch iemand bijstaan om dit te doen). Evenzo zal de Cliënt deze personeelsleden niet tewerkstellen of aanstellen op welke wijze dan ook om hem diensten te verlenen.
 2. Met betrekking tot de opdrachten waarop Belgische en/of buitenlandse regels inzake onafhankelijkheid van toepassing zijn, kunnen er strengere beperkingen gelden voor de latere aanwerving door de Cliënt van onze kaderpersoneelsleden die hebben deelgenomen aan de controleopdracht over de financiële overzichten van de Cliënt. De Cliënt zal ons op de hoogte brengen van elk voornemen tot het afwerven of weglokken van één van onze personeelsleden die aan een dergelijke controleopdracht hebben deelgenomen.
 
Artikel 20 – Elektronische gegevensoverdracht
20.1.           Gedurende de verlening van de Diensten, kunnen de partijen elektronisch communiceren. Het is echter onmogelijk te waarborgen dat de elektronische gegevensoverdracht volledig veilig, virusvrij en foutloos kan gebeuren en bijgevolg kan dergelijke gegevensoverdracht onderschept, vervalst, verloren, vernield, vertraagd of onbruikbaar gemaakt worden. De partijen erkennen hierbij dat geen enkel systeem of geen enkele procedure dergelijke risico's volledig kan uitsluiten.
20.2.  Hierbij bevestigen de partijen dat ze die risico's aanvaarden, het gebruik van elektronische communicatie geldig toelaten en overeenkomen om alle beschikbare en passende middelen te gebruiken voor het opsporen van de meest verspreide virussen alvorens informatie langs elektronische weg door te zenden. Elke partij zal verantwoordelijk zijn voor de bescherming van haar eigen systemen en belangen met betrekking tot de elektronische communicatie, en geen enkele partij zal aansprakelijk worden gesteld, op enigerlei wijze of vorm, noch op contractuele of strafrechtelijke grond (met inbegrip van de nalatigheidsgrond), noch op elke andere grond, voor enig verlies, vergissing of verzuim voortvloeiend uit, of verband houdend met, het gebruik van elektronische communicatie tussen de partijen.
 
Artikel 21 – Onafhankelijke dienstverlener
Bij het verlenen van Diensten handelen wij uitsluitend als onafhankelijke dienstverlener. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling in de Opdrachtbrief verbinden wij ons er niet toe om een wettelijke of contractuele verplichting van de Cliënt na te komen, noch om enige verantwoordelijkheid van de cliënt betreffende zijn activiteiten of verrichtingen, op te nemen.
 
Artikel 22 – Overmacht
Wat de Andere Opdrachten, zoals gedefinieerd in artikel 1.2 hierboven betreft, zal geen enkele partij aansprakelijk zijn ten aanzien van de andere(n) wanneer de niet-nakoming van haar verbintenissen het gevolg is van omstandigheden die buiten haar redelijke controle liggen, met inbegrip van elk(e) advies, waarschuwing of verbod uitgaande van enige bevoegde lokale, nationale, buitenlandse of supranationale overheid, of uitgaande van een nieuw beleid van één van de partijen met betrekking tot bijvoorbeeld reizen naar bepaalde landen of regio’s. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van artikel 12 hierboven, zal een partij, indien de omstandigheden blijven voortduren waardoor een partij in de onmogelijkheid verkeert om haar verplichtingen gedurende een ononderbroken periode van 30 dagen uit te oefenen, het recht hebben om de Overeenkomst te beëindigen middels een schriftelijke kennisgeving van een opzeg van 15 dagen, op elke ogenblik na het verstrijken van die periode van 30 dagen.
 
 
Artikel 23 – Verklaring van afstand
Geen enkele verklaring van afstand van enige bepaling van de Overeenkomst zal uitwerking hebben, tenzij die schriftelijk is opgesteld en ondertekend door de verzakende partij.
 
Artikel 24 – Wijziging
Elke wijziging van de Overeenkomst zal slechts uitwerking hebben, indien zij schriftelijk is overeengekomen en door elke partij is ondertekend. Zolang een wijziging niet schriftelijk is overeengekomen, zal elke partij de bepalingen van de laatst overeengekomen versie van de Overeenkomst verder naleven.
 
Artikel 25 – Nietigheid
 1. Geen enkele bepaling van de Overeenkomst mag tot voorwerp, doel of gevolg hebben dat enige bindende wettelijke bepaling of enige bepaling van openbare orde erdoor wordt overtreden.
 2. Indien enige bepaling van de Overeenkomst, geheel of deels, ongeldig of onafdwingbaar wordt verklaard, zal de desbetreffende bepaling (of, in voorkomend geval, het desbetreffend deel ervan) worden geacht geen deel van de Overeenkomst uit te maken. In geen geval zullen de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige delen van de Overeenkomst worden aangetast.
 3. De partijen zullen bovendien onmiddellijk en te goeder trouw onderhandelingen aanvatten om de als ongeldig of onafdwingbaar verklaarde bepaling, in voorkomend geval met retroactieve werking tot aan de datum van inwerkingtreding van de Overeenkomst, door een andere, geldige en afdwingbare bepaling te vervangen waarvan de rechtsgevolgen het nauwst aansluiten op die van de ongeldige of onafdwingbare bepaling.
 
Artikel 26 – Onafhankelijkheid
In de mate die is vereist om ons toe te laten al onze verplichtingen inzake onafhankelijkheid na te komen, zal de Cliënt ervoor zorgen dat wij op ieder ogenblik over een geactualiseerde lijst beschikken van alle met de Cliënt verbonden Belgische en buitenlandse entiteiten. De Cliënt zal procedures voorzien om de voorafgaande goedkeuring op te leggen met betrekking tot alle door de entiteiten binnen ons netwerk aan één van deze verbonden entiteiten uit te voeren diensten en zal ons zonder uitstel informeren over elke omstandigheid die onze onafhankelijkheid in het gedrag zou kunnen brengen.
 
Artikel 27 – Overdracht
Onverminderd de gevolgen die de wet verbindt aan de overdrachten van algemeenheden of van bedrijfstakken, aan fusies, splitsingen en gelijkgestelde verrichtingen mogen de partijen geen enkele van hun rechten of verplichtingen, die uit deze Overeenkomst voortvloeien, overdragen, met een last bezwaren of op enigerlei wijze verhandelen zonder de voorafgaande, schriftelijke toestemming van de andere partijen bij de Overeenkomst.
 
Artikel 28 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
 1.  Deze Overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het toepasselijk Vlaams/Belgische recht, met uitsluiting van elke Belgische, buitenlandse of internationale verwijzingsregel.
 2.  Indien er enig geschil ontstaat met betrekking tot de Overeenkomst of de Diensten, verbinden de partijen zich ertoe om te proberen het geschil, de onenigheid of de aanspraak in der minne op te lossen, door besprekingen en onderhandelingen te goeder trouw aan te vatten. Indien dergelijke besprekingen en onderhandelingen niet succesvol zouden zijn, zal de aangelegenheid voorgelegd worden ter onderhandeling door de partijen op een hiërarchisch hoger niveau.
 3.  Indien er geen passende oplossing kan worden gevonden binnen een periode van dertig (30) dagen, komen de partijen overeen om de onopgeloste aangelegenheid aan arbitrage te onderwerpen - tenzij anders in rechte is bepaald in de wetgeving m.b.t. de vennootschapsvordering - in overeenstemming met de bepalingen van het Belgisch Gerechtelijk Wetboek, waarbij de arbiter exclusieve bevoegdheid heeft om het geschil te beslechten.
 4.  Deze arbitrage zal plaatsvinden op de plaats van de zetel van het kantoor in de Nederlandse taal.
 
CDO BEDRIJFSREVISOREN                                                                             ALGEMENE VOORWAARDEN                                                                        VERSIE 1 JANUARI 2020